بیرجند

شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه ظفر و خطوط پراکنده شهر بیرجند

شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه ظفر و خطوط پراکنده شهر بیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/10/15
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب استان- دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/30
مهلت ارسال اسناد : 1399/10/14
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/10/15
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/09/24
عنوان روزنامه ها : خراسان-زعفران
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: : آقای موسوی

آدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس :


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS