بیرجند

مجتمع آبرسانی پسوچ(تکمیل آبرسانی به روستاهای بواج،عنید،حمبل و چهکند)

مجتمع آبرسانی پسوچ(تکمیل آبرسانی به روستاهای بواج،عنید،حمبل و چهکند)


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/09/23
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب استان- دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1399/09/10
مهلت ارسال اسناد : 1399/09/22
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/09/23
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/09/04
عنوان روزنامه ها : خراسان- بیرجند امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس :


Power by : RAAKCMS