بیرجند

اجاره 31 دستگاه خودروی سواری و وانت با راننده

اجاره 31 دستگاه خودروی سواری و وانت با راننده


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/08/10
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب استان- دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/23
مهلت ارسال اسناد : 1399/08/07
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/08/10
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/07/21
عنوان روزنامه ها : خراسان
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: : آقای اهتشام

آدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس : 32214735


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS