بیرجند

خرید لوله چدن داکتیل تایتون

خرید لوله چدن داکتیل تایتون


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/07/05
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب استان- دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/20
مهلت ارسال اسناد : 1399/08/03
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/08/05
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/07/14
عنوان روزنامه ها : خراسان- آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: : آقای سالاری

آدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس : 32214735


Power by : RAAKCMS