بیرجند

زمان آخرین مهلت ارسال پیشنهادات و بازگشایی مناقصات 99/6-99/8-99/41-99/42 تغییر یافت

زمان آخرین مهلت ارسال پیشنهادات و بازگشایی مناقصات 99/6-99/8-99/41-99/42 تغییر یافت


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/07/15
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/30
مهلت ارسال اسناد : 1399/07/14
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/07/15
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/06/26
عنوان روزنامه ها :
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس :
تلفن :     فاکس :


Power by : RAAKCMS