بیرجند

مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:7749/28 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل40% همکف تجاری و 6 طبقه مسکونی به سطح اشغال 40% برابر صورتجلسه کمیسیون استان) واقع در بلوار صیاد

مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:7749/28 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل40% همکف تجاری و 6 طبقه مسکونی به سطح اشغال 40% برابر صورتجلسه کمیسیون استان) واقع در بلوار صیاد


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/07/23
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب استان- دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/12
مهلت ارسال اسناد : 1399/07/22
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/07/23
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/07/07
عنوان روزنامه ها : خراسان-آوئای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: : آقای مرتضوی

وزارت نیرو تاریخ07/07/99
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی
آگهی مزایده عمومی 2
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی به استناد آئین نامه معاملات داخلی خود به آدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:7749/28 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل40% همکف تجاری و 6 طبقه مسکونی به سطح اشغال 40% برابر صورتجلسه کمیسیون استان) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری واگذاری سازمان ملی زمین و مسکن با قیمت پایه 135.612.400.000 ریال(یکصدو سی و پنج میلیارد و ششصد و دوازده میلیون و چهارصد هزار ریال)با شرایط قید شده در اسناد مزایده به صورت اقساطی به فروش میرساند.متقاضیان می¬توانند قیمت پیشنهادی خود را به انضمام ضمانتنامه (4.518.372.000 ریال) شرکت در مزایده حداکثر تا ساعت 14:30 ظهر روز سه شنبه 99/07/22 به دفتر حقوقی و قراردادهای شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی واقع در بیرجند – انتهای بهشتی 7 تحویل ویا ازطریق پست پیشتاز ارسال نمایند. شایان ذکر است به پیشنهادات خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
80% مبلغ پیشنهادی به صورت نقدی و الباقی در اقساط 10 ماهه قابل دریافت می باشد.
 هزینه درج آگهی ها وانتقال سند به عهده برنده مزایده خواهد بود .
 شرایط مندرج در قرارداد واگذاری در سازمان ملی زمین و مسکن عیناً به برنده مزایده منتقل خواهد شد.
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت 10 صبح روز چهارشنبه تاریخ 99/07/23خواهد بود .
ضمناً اسناد ودعوتنامه وشرایط شرکت در مزایده ازطریق سایت شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی وسایت ملی مناقصات از تاریخ 99/07/07 لغایت 99/07/12 قابل دریافت است . www.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir

دفتر حقوقی و قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس : 32214735


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS