بیرجند

اجرای پروژه مجتمع آبرسانی کلاته ملا( شبکه توزیع آب و مخزن 300 متر مکعبی روستای اشک) شهرستان درمیان

اجرای پروژه مجتمع آبرسانی کلاته ملا( شبکه توزیع آب و مخزن 300 متر مکعبی روستای اشک) شهرستان درمیان


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/07/23
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب استان- دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/09
مهلت ارسال اسناد : 1399/07/22
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/07/23
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/07/05
عنوان روزنامه ها : خراسان- بیرجند امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: : آقای دوستی

تاریخ:05/07/1399
و آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 47-99
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد1- اجرای پروژه مجتمع آبرسانی کلاته ملا( شبکه توزیع آب و مخزن 300 متر مکعبی روستای اشک) شهرستان درمیان را با مشخصات زیر براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
رديف مشخصات پروژه محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء سال 1399 سازمان برنامه وبودجه مبلغ تضمبن فرآیند ارجاع کار(ریال) مدت اجرا رتبه و گواهی موردنیاز
1 لوله گذاری در شبکه توزیع به طول 3650 متر طبق اسناد پیمان.احداث 4 باب حوضچه شیرآلات طبق اسناد پیمان.احداث برید عرضی در مسیل به طول 50 متر.احداث یک باب مخزن بتنی 300 مترمکعبی روستای اشک.اجرای یک مورد حصارکشی به طول 92 متر.احداث جاده دسترسی مخزن به طول 300 متر.تهیه نقشه چونساخت با تمام جزئیات طبق اسناد پیمان. روستای اشک) شهرستان درمیان اعتبارات عمرانی 6.886.573.717ریال 345.000.000 ریال 130 روز
حداقل پایه5 آب و یا تاسیسات وتجهیزات گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت میشود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1399/07/05 لغایت 1399/07/09 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمینماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به سایت شرکت آب و فاضلاب استان و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات مراجعه و یا با شماره تلفن های 8-32214752-32214735- 056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ساعت 14ظهر روز سه شنبه 22/07/1399 می باشد و زمان گشایش پیشنهادات روز چهار شنبه 23/07/1399 ساعت 10صبح در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهدشد.
2- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
3- صرفاً تضمین‌هایی که براساس بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 تنظیم شده باشند، قابل قبول خواهد بود.
لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر حقوقی و قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس : 32214735


Power by : RAAKCMS