بیرجند

عملیات اجرائی مخزن 1000 مترمکعبی و خط انتقال آب شهر گزیک ,و آبرسانی به مجتمع های بهدان ، پسوچ و گازار شهرستان بیرجند

عملیات اجرائی مخزن 1000 مترمکعبی و خط انتقال آب شهر گزیک ,و آبرسانی به مجتمع های بهدان ، پسوچ و گازار شهرستان بیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/07/28
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب استان- دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/09
مهلت ارسال اسناد : 1399/07/28
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/07/28
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/07/05
عنوان روزنامه ها : خراسان- زعفران
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: : آقای سالری

" تجدیدآگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی شماره 3/11376" تاریخ:05/07/1399
و آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی 46-99
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد1- اجرای پروژه عملیات اجرائی مخزن 1000 مترمکعبی وخط انتقال آب شهرگزیک 2-آبرسانی به مجتمع های بهدان، پسوچ و گازار شهرستان بیرجند را با مشخصات زیر براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
رديف مشخصات پروژه محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء سال 1399 سازمان برنامه وبودجه مبلغ تضمبن فرآیند ارجاع کار(ریال) مدت اجرا رتبه و گواهی موردنیاز
1 عملیات احداث یکباب مخزن1000 نیمه مدفون،احداث حوضچه های ورودی وخروجی وسرریز مخزن،احداث ساختمان کلرزنی،اجرای تاسیسات برقی ساختمان کلرزنی،احداث محوطه سایت و نیرورسانی به سایت،تهیه و اجرای تاسیسات مکانیگی سایت مخزن، و اجرای محوطه سازی سایبان مخزن 1000 مترمکعبی،احداث جاده دسترسی سایت و عملیات اجرائی خط برگشت مخزن به طول حدود 2100متر و حوضچه های شیرآلات شهرگزیک اعتبارات عمرانی 35.707.519.651ریال 1.785.375.982ریال 10 ماه
حداقل پایه5 آب و یا تاسیسات وتجهیزات گواهی صلاحیت ایمنی


2 لوله گذاری در خط انتقال به طول 50 کیلومتر طبق اسناد پیمان.احداث مخازن ذخیره به حجم 1880 مترمکعب طبق اسناد پیمان.احداث حوضچه شیرآلات به تعداد 131 باب طبق اسناد پیمان.احداث ایستگاه پمپاژ به تعداد 7 باب طبق اسناد پیمان.احداث حصارکشی به طول کلی 1842 متر طبق اسناد پیمان.اجرای علائم مسیر طبق اسناد پیمان.سایر عملیات اجرایی طبق اسناد پیمان.تهیه نقشه چونساخت با تمام جزئیات طبق اسناد پیمان.
مجتمع های بهدان، پسوچ و گازار اعتبارات ملی- عمرانی ریال104.055.943.626 4.782.000.000 یکسال حداقل پایه4 آب ،گواهی صلاحیت ایمنیاز کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1399/07/05 لغایت 1399/07/09 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند به سایت شرکت آب و فاضلاب استان و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات مراجعه و یا با شماره تلفن های 8-32214752-32214735- 056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ساعت 12ظهر روز دو شنبه 28/07/1399 می باشد و زمان گشایش پیشنهادات روز دو شنبه 28/07/1399 ساعت 12:30 ظهر در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهدشد.
2- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
3- صرفاً تضمین‌هایی که براساس بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 تنظیم شده باشند، قابل قبول خواهد بود.
لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت دریافت نمائید.


http://iets.mporg.ir www.abfa-khj.ir www.setadiran.ir


دفتر حقوقی و قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس : 32214735


Power by : RAAKCMS