بیرجند

اجاره خودروی سواری و وانت با راننده

اجاره خودروی سواری و وانت با راننده


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/07/20
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب استان- دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/06
مهلت ارسال اسناد : 1399/07/19
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/07/20
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/07/01
عنوان روزنامه ها : اطلاعات-خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: : آقای احتشام

" آگهي تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای " تاریخ:31/06/1399
شماره 99-22/1
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای اجاره 31 دستگاه خودروی سواری و وانت با راننده به شرح جدول ذیل برگزار نمایند .

رديف
مشخصات تجدید مناقصه محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد (ریال) مبلغ تضمین فرآیند ارجاع کار (ریال) مدت اجرا رتبه و گواهی موردنیاز
1 اجاره 31 دستگاه خودروی سواری و وانت با راننده (واگذاری خدمات حمل و نقل ) جهت بازدید از پروژ ه های عمرانی سطح استان در داخل و خارج از استان
اعتبارات ملی 17.250.000.000 862.500.000 یکسال گواهي تاييد صلاحيت اداره تعاون كار و رفاه اجتماعي (رتبه حمل و نقل ) و گواهی صلاحیت سازمان حمل و نقل و پایانه های کشوراز کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 01 /07/1399 لغایت 06/07/1399 به سامانه تدارکات الکترونیک دولت مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند به سایت شرکت آب و فاضلاب استان و یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات مراجعه و یا با شماره تلفن های 8-32214752- 056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ساعت 14 ظهر روز شنبه 19/07/1399 می باشد و زمان گشایش پیشنهادات روز یکشنبه 20/07/1399 ساعت 10 صبح در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهدشد.
2- صرفاً تضمین‌هایی که براساس بخشنامه شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/9/94 تنظیم شده باشند، قابل قبول خواهد بود.
لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت دریافت نمائید.
www.abfa-khj.ir http://setadiran.ir http://iets.mporg.ir
دفتر حقوقی و قراردادها شرکت آب فاضلاب استان خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس : 32214735


Power by : RAAKCMS