بیرجند

انجام خدمات پیمانکاری پشتیبانی و تامین نیروی انسانی

انجام خدمات پیمانکاری پشتیبانی و تامین نیروی انسانی


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/07/15
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : شرکت آب و فاضلاب استان- دفتر قراردادها
مهلت دریافت اسناد : 1399/07/05
مهلت ارسال اسناد : 1399/07/15
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/07/15
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/07/01
عنوان روزنامه ها : اطلاعات و زعفران
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: : آقای سعادت نژاد

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای " تاریخ:01/07/1399
شماره 99-43
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد، مناقصه عمومی انجام امور مربوط به دبیرخانه ، نظافت، امور دفتری، پشتیبانی، فضای سبز، سرایداری و نگهبانی، راننده، اپراتور و مراقب تأسیسات در ستاد استان و شهرهای تابعه را به شرح جدول ذیل برگزار نمایند. لذا پیمانکارانی که مایلند در این مناقصه شرکت نمایند می توانند از تاریخ 01/07/1399 لغایت 05/07/1399 جهت دریافت اوراق مناقصه به سایت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی و سامانه ملی مناقصات مراجعه نمایند. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می-توانید با شماره تلفن های 8-32214752- 056 تماس حاصل نمایید .
شماره
مناقصه موضوع مدت مبلغ برآورد (ریال) نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
99-43 انجام امور مربوط به دبیرخانه ، نظافت، امور دفتری، پشتیبانی، فضای سبز، سرایداری و نگهبانی، راننده، اپراتور و مراقب تأسیسات در ستاد استان و شهرهای تابعه 12ماه 33.980.323.576 میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 1.470.000.000ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا اصل فیش واریز وجه نقدی به شماره حساب 750700001000222717511001 نزد بانک رسالت در وجه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت 9 صبح روز سه شنبه 15/07/1399 می باشد و زمان گشایش پیشنهادات 12 ظهر روز سه شنبه 15/07/1399 در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهدشد.
2- پیمانکاران می بایست دارای گواهینامه صلاحیت از اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی باشند
3- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

www.abfa-khj.ir http://iets.mporg.ir دفتر حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32214735     فاکس : 32214735


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS