بیرجند

بهره برداری و نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه تاسیسات شهرستان قاین

بهره برداری و نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه تاسیسات شهرستان قاین


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/06/13
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده :
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/17
مهلت ارسال اسناد : 1399/06/29
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/06/30
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/06/13
عنوان روزنامه ها : اطلاعات و امروز خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه :
مسئول فنی مناقصه: :

آدرس :
تلفن : 32214752     فاکس : 32226682


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS