بیرجند

نظارت عالیه و کارگاهی اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب شهر بیرجند

نظارت عالیه و کارگاهی اجرای شبکه های جمع آوری فاضلاب شهر بیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/06/25
کد الکترونیکی سند : 16
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/06/16
مهلت ارسال اسناد : 1399/06/24
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/06/25
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/06/12
عنوان روزنامه ها :
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: : آقای موسوی

به روش کیفیت و قیمت (لیست بلند) فقط مشاورینی که به آنها تماس گرفته شده مجاز به شرکت در مناقصه می باشندآدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 05632214735     فاکس : 05632214735


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS