بیرجند

بهره برداری و اپراتوری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان سربیشه.

بهره برداری و اپراتوری، نگهداری و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و اصلاح و توسعه شبکه توزیع آب و خدمات مشترکین در سطح شهرستان سربیشه.


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/05/26
کد الکترونیکی سند :
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/05/13
مهلت ارسال اسناد : 1399/05/25
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/05/26
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/05/09
عنوان روزنامه ها : زعفران- خراسان امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: :

" آگهي مناقصه های عمومی یک مرحله ای " تاریخ:09/05/1399
شماره 99-14 , 99-8 , 99-15
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد، مناقصه های عمومی 1- بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه پراکنده تاسیسات آب و خدمات مشترکین شهرستان خوسف (شهر و روستاهای سطح شهرستان)2- بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تأسیسات آب و خدمات مشترکین شهرستان زیرکوه (شهر و روستاهای سطح شهرستان 3- بهره برداری، نگهداری، تعمیرات، خدمات مشترکین ، اصلاح و توسعه تأسیسات آب شهرستان سربیشه (شهر و روستاهای سطح شهرستان) را به شرح جدول ذیل برگزار نمایند. لذا پیمانکارانی که مایلند در این مناقصه ها شرکت نمایند می توانند از تاریخ 09/05/1399 لغایت 13/05/1399 جهت دریافت اوراق مناقصه به سایت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی و سامانه ملی مناقصات مراجعه نمایند. ضمناً جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانید با شماره تلفن های 8-32214752- 056 تماس حاصل نمایید .
شماره
مناقصه موضوع مدت مبلغ برآورد (ریال) نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار
99-8 بهره برداری، نگهداری و تعمیرات و اصلاح و توسعه پراکنده تاسیسات آب و خدمات مشترکین شهرستان خوسف (شهر و روستاهای سطح شهرستان) 12ماه 8.367.134.103 میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 418.500.000ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا اصل فیش واریز وجه نقدی به شماره حساب 750700001000222717511001 نزد بانک رسالت در وجه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی
99-14 بهره برداری، نگهداری، تعمیرات تأسیسات آب و خدمات مشترکین شهرستان زیرکوه (شهر و روستاهای سطح شهرستان) 12ماه 10.929.732.439 میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 546.500.000ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا اصل فیش واریز وجه نقدی به شماره حساب 750700001000222717511001 نزد بانک رسالت در وجه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی
99-15 بهره برداری، نگهداری، تعمیرات، خدمات مشترکین ، اصلاح و توسعه تأسیسات آب شهرستان سربیشه (شهر و روستاهای سطح شهرستان) 12ماه 9.556.560887 میزان تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ 477.900.000ریال که به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر و یا اصل فیش واریز وجه نقدی به شماره حساب 750700001000222717511001 نزد بانک رسالت در وجه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت تحویل اسناد ساعت 12ظهر روز شنبه 25/05/1399 می باشد و زمان گشایش پیشنهادات روز یکشنبه 26/05/1399 ساعت 10 صبح در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهدشد.
2- پیمانکاران می بایست دارای رسته بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب شرب صادره از آب و فاضلاب کشور باشند
3- به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.

www.abfa-khj.ir http://iets.mporg.ir دفتر حقوقی و قراردادها شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- انتهای بهشتی 7 - شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 05632214735     فاکس :


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS