بیرجند

برونسپاری فعالیتهای قرائت ،توزیع قبوض،وصول مطالبات در شهرستان بیرجند(روستا وشهر)

برونسپاری فعالیتهای قرائت ،توزیع قبوض،وصول مطالبات در شهرستان بیرجند(روستا وشهر)


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/05/05
کد الکترونیکی سند : 11
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/04/20
مهلت ارسال اسناد : 1399/05/04
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/05/05
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/04/16
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی-زعفران
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : 100000 تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم رمضانی
مسئول فنی مناقصه: : آقای محتشمی

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ: 16/04/99
شماره11392
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری فعالیتهای قرائت ،توزیع قبوض،وصول مطالبات در شهرستان بیرجند(روستا وشهر)را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که دارای گواهی تایید صلاحیت از اداره کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی و داشتن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار(الزامی) بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت5 روز به سایت ملی مناقصات وسایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند:بلوارشهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:32024408-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:
زمان ومحل دریافت اسناد:سایت ملی مناقصات،سایت شرکت آب وفاضلاب استان و5 روز پس ازدرج آگهی مناقصه
زمان ومحل تحویل اسناد:شنبه تاریخ04/05/99 به دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی بصورت لاک ومهر شده تا ساعت 14عصر تحویل نمائید.
محل و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت:در اتاق جلسات شرکت روز یکشنبه تاریخ05/05/99 ساعت10 صبح
میزان تضمین شرکت در مناقصه:مبلغ594.565.000ریال که میبایست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب750700001000222717511001 بانک رسالت در وجه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و براساس فرمت جدید ضمانت فرایند ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل داده شود.
برآورداولیه مناقصه:11.891.306.000 ریال که از محل اعتبارات جاری- سرمایه ای شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی تامین شده است.
اسناد مناقصه ازطریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود.
WWW.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
دفترحقوقی وقراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند-بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق
تلفن : 05632024167     فاکس : 05632024167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS