بیرجند

تجدید عملیات اجرائی مخزن 1000 مترمکعبی وخط انتقال آب شهرگزیک

تجدید عملیات اجرائی مخزن 1000 مترمکعبی وخط انتقال آب شهرگزیک


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/04/28
کد الکترونیکی سند : 11
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/04/14
مهلت ارسال اسناد : 1399/04/28
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/04/28
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/04/09
عنوان روزنامه ها : اطلاعات
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای سالاری

" تجدیدآگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:09/04/1399
شماره11376/3
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی مخزن 1000مترمکعبی وخط انتقال مخزن شهرگزیک را با مشخصات زیر ازطریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
رديف مشخصات پروژه محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء سال1399 سازمان برنامه وبودجه مدت اجرا رتبه و گواهی موردنیاز
1 عملیات احداث یکباب مخزن1000 نیمه مدفون،احداث حوضچه های ورودی وخروجی وسرریز مخزن،احداث ساختمان کلرزنی،اجرای تاسیسات برقی ساختمان کلرزنی،احداث محوطه سایت و نیرورسانی به سایت،تهیه و اجرای تاسیسات مکانیگی سایت مخزن، و اجرای محوطه سازی سایبان مخزن 1000 مترمکعبی،احداث جاده دسترسی سایت و عملیات اجرائی خط برگشت مخزن به طول حدود 1200متر و حوضچه های شیرآلات شهرگزیک اعتبارات عمرانی 35.707.519.651 ریال 10 ماه
حداقل پایه5 آب و یا تاسیسات وتجهیزات گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد ارزیابی و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی وسایت ملی مناقصات وسایت ستاد مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433406-32430990-056تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی ودعوتنامه ساعت 10صبح روز شنبه28/04/99 می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات روزشنبه 28/04/99 ساعت10:15 صبح درمحل اتاق جلسات درسایت ستاد انجام خواهدشد.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب ویا تاسیسات وتجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهندشد.
4- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی می باشد.
5- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
6- لطفاً اسناد مناقصه را ازطریق سایت ستاد ایران دریافت وسپس بارگذاری نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر حقوقی و قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 05632024167     فاکس : 05632024167


Power by : RAAKCMS