بیرجند

خرید لوله GRP

خرید لوله GRP


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/04/21
کد الکترونیکی سند : 11
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/04/04
مهلت ارسال اسناد : 1399/04/21
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/04/21
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/03/31
عنوان روزنامه ها : اطلاعات و آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای سالاری

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:31/03/99
شماره 11389
اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، خرید لوله GRP با مشخصات زیر را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد،تولیدکنندگانی كه مايلند در این مناقصه شرکت نمایند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا تاریخ04/04/99 جهت دریافت اوراق مناقصه به نشاني: www.setadiran.ir مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي 32024086-32430990-056 تماس حاصل نمائيد.
1- لوله GRP مانشون جدا DN=200mm سفتی حلقوی 10000=Pa تولید سه ماهه اخیر با فشار PN=16 bar 2064 متر
2- مانشون GRP DN=200mm سفتی حلقوی 10000=Pa تولید سه ماهه اخیر با فشار PN=16 bar 345 عدد
توضيحات ضروري:
1- مدت تحويل: كالا از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد 30روز تعيين مي‌گردد.
2- نحوه کنترل کیفی:پس از تاييد بازرسی سطح1 توسط شرکت بازرسی کننده مورد تایید کارفرما، تحويل كالا به (انبار مرکزی امور آبفای شهرستان بیرجند)
3- منبع تامين اعتبار:از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني سال 1398(نقدی)
4- زمان ومكان بازگشـايي پـاكات:روزشنبه مورخ 21/04/99 ساعت11:15 ظهر درمحل اتاق جلسات شركت آب وفـاضلاب استان خراسـان جنوبي خواهد بود.
5- زمان تحویل اسناد مناقصه:تا روزشنبه مورخ21/04/99 ساعت 11 ظهر در سامانه ستادwww.setadiran.ir بارگذاری نمائید.
6- تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به شماره حساب وجوه سپرده4001133307146134 بانک مرکزی به مبلغ 270.328.000ریال
7- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.
8- حضور يكنفر نماينده از تامین کنندگان و یا اشخاص با معرفي‌نامه كتبي در كميسيون آزاد است.
9- ضمناً اسناد مناقصه ازطریق سامانه ستاد قابل دریافت میباشد.لازم بذکر است اسناد مناقصه فقط از طریق سامانه ستاد به کمیسیون ارسال شود و کلیه مدارک در این سایت بارگذاری شود.
www.setadiran.ir

دفتر حقوقی و قراردادها
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 05632024167     فاکس : 05632024167


Power by : RAAKCMS