بیرجند

عملیات پروژه مرمت و ترمیم آسفالت نوارحفاری مسیر پروژههای آب وفاضلاب در سطح شهربیرجند

عملیات پروژه مرمت و ترمیم آسفالت نوارحفاری مسیر پروژههای آب وفاضلاب در سطح شهربیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/04/18
کد الکترونیکی سند : 11
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/04/04
مهلت ارسال اسناد : 1399/04/17
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/04/18
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/03/31
عنوان روزنامه ها : اطلاعات و آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای سالاری

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ: 31/03/99
شماره 11383
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات پروژه مرمت و ترمیم آسفالت نوارحفاری مسیر پروژههای آب وفاضلاب در سطح شهربیرجند را براساس قانون برگزاری مناقصات به پیمانکاران واجد شرایط مطابق با مشخصات ذیل و با نظارت معاونت مهندسی وتوسعه را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای دارای رتبه¬بندی در رشته راه واگذار نماید.

رديف

مشخصات پروژه

محل اجرا مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار
مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهای نوار حفاری سال 1399

مدت اجرا
رتبه و گواهی مورد نیاز
1 مرمت وترمیم آسفالت نوار حفاری مسیر اجرایی پروژههای فاضلاب در سطح شهر شهربیرجند 1.484.200.000 29.684.000.000ریال 10 ماه داشتن رتبه5 راه و گواهی صلاحیت ایمنی


2 مرمت وترمیم آسفالت نوار حفاری مسیر اجرایی پروژههای آب در سطح شهر شهربیرجند 749.518.000 14.990.370.000ريال 12 ماه داشتن رتبه 5 راه و گواهی صلاحیت ایمنی

از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433407-32433406-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت و محل خرید اسناد مناقصه:پیمانکاران می توانند از تاریخ01/04/99 لغایت04/04/99 به سایت ستاد به نشانی: www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
2- مهلت و محل تحویل پیشنهادات:ساعت14 ظهر روز سه شنبه 17/04/99 در سایت ستاد خواهد بود.
3- زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات:زمان بازگشایی پاکات روز چهارشنبه مورخ18/04/99 ساعت10:15صبح در محل اتاق جلسات در سامانه ستاد انجام می شود.
4- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.شرکت در هر یک از پروژهها به صورت جداگانه امکان پذیر می باشد.
5- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه راه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و شهرداری ها
6- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی می باشد.
7- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
8- اسناد ودعوتنامه ازطریق سایت ستاد به آدرس ذیل قابل دریافت می‌باشد.
www.setadiran.ir
دفتر حقوقی وقراردادها
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 05632024167     فاکس : 05632024167


Power by : RAAKCMS