بیرجند

عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب اراضی فخر موسوی و منطقه مهرشهر بیرجند

عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب اراضی فخر موسوی و منطقه مهرشهر بیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/03/31
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/03/17
مهلت ارسال اسناد : 1399/03/31
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/03/31
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/03/10
عنوان روزنامه ها : اطلاعات- خراسان امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای موسوی

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:10/03/1399
شماره 11386
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب اراضی فخر موسوی و منطقه مهرشهر بیرجند را با مشخصات زیر ازطریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء سال1399سازمان برنامه وبودجه مدت اجرا رتبه و گواهی موردنیاز
1 الف)عملیات اجرائی شبکه جمع
آوری فاضلاب اراضی فخر موسوی به طول حدود6987 متر با لوله کاروگیت فاضلابی به اقطار200،250،315 میلیمتر و احداث 131 حلقه آدمرو بتنی و 3حلقه آجری
ب)عملیات اجرائی شبکه جمع اوری فاضلاب زون2 و4 مهرشهر بیرجند به طول حدود18313متر با لوله کاروگیت فاضلابی به اقطار200،250،315،400میلیمتر و احداث374 آدمرو بتنی و 10 حلقه آجری و ویدئومتری مسیر اجرا شده شهربیرجند اعتبارات عمرانی 126.808.265.591 ریال 15 ماه
حداقل پایه5 آب و یا تاسیسات وتجهیزات گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد وسایت ملی مناقصات مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433407-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت ارسال:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی ودعوتنامه ساعت 11 ظهر روزشنبه31/03/1399 می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات روز شنبه 31/03/1399 ساعت11:15 ظهر در محل اتاق جلسات درسایت ستاد انجام خواهدشد.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب ویا تاسیسات وتجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی می باشد.
4- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
5- لطفاً اسناد مناقصه را ازطریق سایت ستاد ایران دریافت و بارگذاری نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32024167     فاکس : 32024167


Power by : RAAKCMS