بیرجند

عملیات اجرائی بهسازی ومقاوم سازی خطوط انتقال آب بهداشتی شهر دیهوک

عملیات اجرائی بهسازی ومقاوم سازی خطوط انتقال آب بهداشتی شهر دیهوک


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1399/03/31
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب استان
مهلت دریافت اسناد : 1399/03/17
مهلت ارسال اسناد : 1399/03/31
تاریخ بازگشایی پاکات : 1399/03/31
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1399/03/10
عنوان روزنامه ها : اطلاعات- خراسان امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای دوستی

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:10/03/1399
شماره 11385
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی بهسازی ومقاوم سازی خطوط انتقال آب بهداشتی شهر دیهوک را با مشخصات زیر ازطریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه محل اجرا مبلغ تضمین مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء سال1399سازمان برنامه و بودجه مدت اجرا رتبه و گواهی موردنیاز
1 عملیات اجرائی مقاوم سازی خطوط انتقال در معرض سیلاب شهر دیهوک به طول حدود 400 متر شهردیهوک 223.370.000 4.467.411.849 ریال 3 ماه
حداقل پایه5 آب و یا تاسیسات وتجهیزات گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد و سایت ملی مناقصات مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433406-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد و دعوتنامه ساعت 10:30 صبح روز شنبه 31/03/1399 می باشد و زمان گشایش پیشنهادات 11ظهر روزشنبه 31/03/1399 در محل اتاق جلسات در سایت ستاد انجام خواهدشد.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب یا تاسیسات وتجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی می باشد.
4- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
5- لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سایت ستاد ایران دریافت نمائید.
www.setadiran.ir

دفترحقوقی و قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب استان
تلفن : 32024167     فاکس : 32024167


Power by : RAAKCMS