بیرجند

عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فردوس (زونA3)

عملیات اجرائی پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فردوس (زونA3)


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/11/27
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/12
مهلت ارسال اسناد : 1398/11/27
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/11/27
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/11/07
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- بیرجند امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای موسوی

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:07/11/98
شماره 11379
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی بخشی ازشبکه جمع آوری فاضلاب شهر بیرجند(خیابان ملاصدرا و بخشی از جنوب شرقی خیابان غفاری) و عملیات اجرائی زونA3 شبکه جمع آوری فاضلاب شهرفردوس را با مشخصات زیر ازطریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.
ردیف مشخصات پروژه محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء سال1398سازمان برنامه و بودجه مدت اجرا رتبه و گواهی موردنیاز
1 لوله گذاری با لوله پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی در ترانشه و نقب به طول مجموعاً حدود 6958 متر در اقطار200،250،315 میلیمتر و احداث 142 حلقه آدمروی بتنی پیش ساخته و ویدئومتری مسیر اجراشده فوق طبق نظر دستگاه نظارت شهربیرجند اعتبارات عمرانی 27.647.772.115ریال 10 ماه حداقل پایه5 آب و یا تاسیسات وگواهی صلاحیت ایمنی


2 تهیه وحمل لوله و لوله گذاری با لوله پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی به قطر200 میلیمتر د ر ترانشه ونقب به طول حدود9385متر، تهیه و حمل لوله ولوله گذاری با لوله پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی به قطر315 میلیمتر در ترانشه ونقب به طول حدود261متر،تهیه وحمل لوله و لوله گذاری با لوله پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی به قطر400 میلیمتر درترانشه ونقب به طول حدود208متر،احداث190حلقه آدمروی بتنی پیش ساخته و ویدئومتری مسیر اجراشده طبق نظر دستگاه نظارت. شهرفردوس اعتبارات عمرانی 35.051.994.906 12ماه
حداقل پایه5 آب و یا تاسیسات وگواهی صلاحیت ایمنی
از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 5 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433407-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 10:30 صبح روزیکشنبه 27/11/98 می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات ساعت11ظهر روز یکشنبه 27/11/98 درمحل اتاق جلسات در سایت ستاد انجام خواهدشد.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهندشد.
4- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی می باشد.
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سایت ستاد ایران دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632024167     فاکس : 05632024167


Power by : RAAKCMS