بیرجند

عملیات اجرائی بهسازی ومقاوم سازی خطوط انتقال آب بهداشتی شهر دیهوک

عملیات اجرائی بهسازی ومقاوم سازی خطوط انتقال آب بهداشتی شهر دیهوک


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/11/27
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/12
مهلت ارسال اسناد : 1398/11/27
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/11/27
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/11/07
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- بیرجند امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای دوستی

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:07/11/98
شماره 11382
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی بهسازی و مقاوم سازی خطوط انتقال آب بهداشتی شهر دیهوک را با مشخصات زیر ازطریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

ردیف
مشخصات پروژه
محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء سال1398سازمان برنامه و بودجه مدت اجرا رتبه و گواهی موردنیاز
1 مقاوم سازی خطوط انتقال در معرض سیلاب به طول حدود 300 متر مطابق با نقشه های اجرائی شهردیهوک اعتبارات عمرانی 3.213.559.481 ريال 4 ماه
حداقل پایه5 آب وگواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت5 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی-نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433406-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 10صبح روز یکشنبه 27/11/98 می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات ساعت10:30 صبح روز یکشنبه 27/11/98 درمحل اتاق جلسات در سایت ستاد انجام خواهدشد.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهندشد.
4- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی می باشد.
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سایت ستاد ایران دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632024167     فاکس : 05632024167


Power by : RAAKCMS