بیرجند

عملیات اجرائی اصلاح خط انتقال دشت رکات شهربیرجند(روبروی شهرک صنعتی)

عملیات اجرائی اصلاح خط انتقال دشت رکات شهربیرجند(روبروی شهرک صنعتی)


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/11/27
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/11/12
مهلت ارسال اسناد : 1398/11/27
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/11/27
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/11/07
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- بیرجند امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای دوستی

" تجدیدآگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:07/11/98
شماره 11377/2
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی اصلاح خط انتقال دشت رکات شهربیرجند(روبروی شهرک صنعتی) را با مشخصات زیر ازطریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء سال1398سازمان برنامه و بودجه مدت اجرا رتبه و گواهی موردنیاز
1 عملیات اجرائی اصلاح خط انتقال رکات در محل شهرک صنعتی شهربیرجند شامل:حفاری ترانشه وبیرون آوردن لوله 400 میلیمتر فولادی موجود به طول 800 متر و جایگزینی و نصب لوله چدن داکتیل به قطر500 میلیمتر به صورت کامل،تهیه وحمل وباراندازی و نصب قسمتی ازخط لوله چدن داکتیل،شیرآلات،اتصالات و متعلقات خط انتقال آب مطابق نقشه های اجرائی واسناد مربوطه وتجیهز وبرچیدن کارگاه شهربیرجند اعتبارات عمرانی 3.726.234.017 ریال 3 ماه
حداقل پایه5 آب و یا تاسیسات وتجهیزات گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی وسایت ملی مناقصات وسایت ستاد مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433406-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 10:30 صبح روزیکشنبه 27/11/98 می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات ساعت10:45 صبح روزیکشنبه 27/11/98 درمحل اتاق جلسات در سایت ستاد انجام خواهدشد.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهندشد.
4- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی می باشد.
5- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
6- لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سایت ستاد ایران دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632024167     فاکس : 05632024167


Power by : RAAKCMS