بیرجند

عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب مهرشهر بیرجند(زون 5)

عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب مهرشهر بیرجند(زون 5)


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/10/30
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/10/15
مهلت ارسال اسناد : 1398/10/30
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/10/30
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/10/11
عنوان روزنامه ها : اطلاعات- خراسان امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای موسوی

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:11/10/98
شماره 11378
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب مهرشهر بیرجند(زون 5) را با مشخصات زیر ازطریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء سال1398سازمان برنامه و بودجه مدت اجرا رتبه و گواهی موردنیاز
1 عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب حدود8279 متر لوله گذاری با لوله به قطر200 میلیمترکاروگیت فاضلابی در ترانشه ونقب وحدود 528 متر لوله گذاری با لوله به قطر250میلیمتر کاروگیت فاضلابی و احداث 170 حلقه آدمروی بتنی پیش ساخته و اجرای 20 حلقه آدمروی پلی اتیلنی،ویدئومتری مسیر اجرا شده طبق نظردستگاه نظارت وتجهیزو برچیدن کارگاه. شهربیرجند اعتبارات عمرانی 34.418.683.635 ریال 12ماه
حداقل پایه5 آب و یا تاسیسات و تجهیزات و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات وسایت ستاد مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433407-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 12ظهرروز دوشنبه 30/10/98 می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات روزدوشنبه30/10/98 ساعت12:15درمحل اتاق جلسات در سایت ستاد انجام خواهدشد.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب ازسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهندشد.
4- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
5- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی می باشد.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سایت ستاد ایران دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS