بیرجند

عملیات اجرائی احداث سایت مخزن 1000 مترمکعبی و خط انتقال آب شهر گزیک

عملیات اجرائی احداث سایت مخزن 1000 مترمکعبی و خط انتقال آب شهر گزیک


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/10/28
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/10/12
مهلت ارسال اسناد : 1398/10/28
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/10/28
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/10/08
عنوان روزنامه ها : اطلاعات و زعفران
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای دوستی

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:08/10/98
شماره 11376
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی احداث سایت مخزن 1000مترمکعبی وخط انتقال آب شهر گزیک را با مشخصات زیر ازطریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

ردیف
مشخصات پروژه
محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء سال1398سازمان برنامه و بودجه مدت اجرا رتبه و گواهی موردنیاز
1 احداث یک باب مخزن 1000 مترمکعبی نیمه مدفون،احداث حوضچه های ورودی،خروجی وسرریزمخزن،احداث ساختمان کلرزنی،عملیات اجرای تاسیسات برقی وساختمان کلرزنی ومحوطه سایت،اجرای برق رسانی به سایت،تهیه واجرای تاسیسات مکانیکی سایت مخزن ،اجرای محوطه سازی واجرای سایبان سایت،احداث جاده دسترسی سایت مخزن،عملیات اجرائی خط انتقال 160 میلیمتر پلی اتیلن به طول حدود 1200متر و حوضچه های شیرآلات مربوطه شهرگزیک اعتبارات عمرانی 26.785.980.984 ریال 12 ماه

حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستاد مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی-نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433406-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 12ظهر روز شنبه 28/10/98 می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات روز شنبه 28/10/98 ساعت12:15ظهر درمحل اتاق جلسات در سایت ستاد انجام خواهدشد.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهندشد.
4- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی می باشد. (بخشی نقد الباقی اسناد خزانه 1 تا3 ساله)
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سایت ستاد ایران دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS