بیرجند

عملیات اصلاح وبازسازی شبکه توزیع فرسوده آب شهربیرجند

عملیات اصلاح وبازسازی شبکه توزیع فرسوده آب شهربیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/10/28
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/10/12
مهلت ارسال اسناد : 1398/10/28
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/10/28
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/10/08
عنوان روزنامه ها : اطلاعات و آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای دوستی

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:08/10/98
شماره 11375
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اصلاح وبازسازی شبکه توزیع فرسوده آب شهربیرجند را با مشخصات زیر ازطریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء سال1398سازمان برنامه و بودجه مدت اجرا رتبه و گواهی موردنیاز
1 عملیات اجرائی اصلاح وبازسازی شبکه توزیع فرسوده آب شامل:حفاری ترانشه،نصب لوله های پلی اتیلن به اقطار63،75،90،110 میلیمتر به طول مجموع5260 متر به صورت کامل،تهیه وحمل و باراندازی قسمتی از خط لوله،اتصالات ومتعلقات مطابق با نقشه های اجرائی و اسناد مربوطه،تجهیز و برچیدن کارگاه شهربیرجند اعتبارات عمرانی 5.807.905.296 ریال 7 ماه
حداقل پایه5 آب و یا تاسیسات وتجهیزات گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات وسایت ستاد مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433406-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 12ظهرروز شنبه28/10/98 می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات روز شنبه 28/10/98 ساعت12:30ظهر درمحل اتاق جلسات در سایت ستاد انجام خواهدشد.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب و یا تاسیسات وتجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهندشد.
4- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی می باشد.
5- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
6- لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سایت ستاد ایران دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS