بیرجند

عملیات اجرایی شبکه فرعی فاضلاب و همزمان نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر بیرجند

عملیات اجرایی شبکه فرعی فاضلاب و همزمان نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر بیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/10/08
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/09/23
مهلت ارسال اسناد : 1398/10/07
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/10/08
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/09/17
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- بیرجند امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای احسانی

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ: 17/09/98
شماره 11374
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات پروژه اجرا وتوسعه شبکه های فاضلاب حاشیه ای وخطوط فرعی ونصب انشعابات فاضلاب در شهربیرجند را براساس آئین نامه معاملات داخلی خود به پیمانکاران واجد شرایط مطابق با مشخصات ذیل و با نظارت معاونت بهره برداری را از طریق مناقصه به شرکتهای دارای رتبه¬بندی در رشته آب و یا تاسیسات وتجهیزات واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه
محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس آنالیز قیمت
مدت اجرا رتبه و گواهی مورد نیاز
1 اجرای کامل عملیات لوله گذاری و تهیه مصالح جهت اجرا وتوسعه شبکه فاضلاب به اقطار160،200 میلیمتر برابر دستورکار دستگاه نظارت وهمزمان اجرای نصب انشعابات فاضلاب در سطح شهر بیرجند شهربیرجند منابع داخلی 3.160.150.000ریال 6 ماه
حداقل پایه5 ، آب یا تاسیسات وتجهیزات و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچگونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32447908-32238166-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مبلغ تضمین شرکت درمناقصه: 158.007.500ریال فقط بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به شماره حساب شبابانک رسالت 750700001000222717511001IR در وجه شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی خواهدبود.
2- مهلت و محل خرید اسناد مناقصه:پیمانکاران می توانند از تاریخ18/09/98 با معرفی نماینده به دفتر قراردادها شرکت به نشانی: بیرجند- بلوار شهدای عبادی – روبروی پست برق و یا با مراجعه به سایت های ذیل آگهی، نسبت به دریافت و تکمیل اسناد در مهلت مقرر اقدام نمایند.
3- مهلت و محل تحویل پیشنهادات:ساعت14 عصر روز شنبه 07/10/98 دبیرخانه شرکت آب وخراسان جنوبی خواهد بود.
4- زمان و مکان بازگشایی پیشنهادات:زمان بازگشایی پاکات ارزیابی روز یکشنبه مورخ08/10/98ساعت9 صبح در محل اتاق جلسات شکیل می شود.
5- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
6- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.
7- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب یا تاسیسات وتجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
8- پیمانکارانی که بالای 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد. اعتبار این پروژه از محل اعتبارات جاری شرکت می باشد.
9- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
10- اسناد ارزیابی ودعوتنامه ازطریق سایت ملی مناقصات و پایگاه اینترنتی شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی به آدرسهای ذیل قابل دریافت می‌باشد.
www.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.irآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS