بیرجند

شناسائی سرمایه گذار جهت ارزیابی کیفی به منظورتامین منابع مالی،طراحی،ساخت واحداث،تامین تجهیزات،نصب و راه اندازی تجاری تصفیه خانه فاضلاب واحداث و بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهرهای فردوس – اسلامیه به روش بیع متقابل Buy Back))»

شناسائی سرمایه گذار جهت ارزیابی کیفی به منظورتامین منابع مالی،طراحی،ساخت واحداث،تامین تجهیزات،نصب و راه اندازی تجاری تصفیه خانه فاضلاب واحداث و بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهرهای فردوس – اسلامیه به روش بیع متقابل Buy Back))»


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/09/11
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/08/18
مهلت ارسال اسناد : 1398/09/10
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/09/11
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/07/29
عنوان روزنامه ها : اطلاعات- مناقصه مزایده- خراسان
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای بهارشاهی

«آگـــهي فــراخوان شناسائی سرمایه گذار جهت ارزیابی کیفی به منظورتامین منابع مالی،طراحی،ساخت واحداث،تامین تجهیزات،نصب و راه اندازی تجاری تصفیه خانه فاضلاب واحداث و بهره برداری از شبکه جمع آوری و تصفیه خانه فاضلاب شهرهای فردوس – اسلامیه به روش بیع متقابل Buy Back))»
مزایده شماره 19100/ق
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد براساس ماده 37 قانون برنامه ششم توسعه، ماده 2 قانون تشکیل شرکت‌های آب وفاضلاب مصوب 1369 و آئین‌نامه اجرایی تبصره 19 قانون بودجه سال 1397، احداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهرهای فردوس واسلامیه را در ازای تخصیص پساب تصفیه شده به منظورکاربری معین و با حجم مشخص برای دوره زمانی محدود و معین و به روش بیع متقابل و با شرایط ذیل، به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
الف- شرح مختصري از پروژه:
موضوع پروژه:
1- تامین مالی واحداث تصفیه‌خانه فاضلاب شهرهای فردوس واسلامیه به ظرفیت 8500 متر مکعب در شبانه روز و تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب محدوده تحت پوشش این تصفیه‌خانه و نصب انشعابات مربوطه و همچنین بهره برداری از کل طرح جمع آوری وتصفیه فاضلاب طی مدت قرارداد نهائی.
2- تامين مالي مازاد سایر طرحهای فاضلاب در سطح استان با صلاحدید سرمایه پذیر
- سرمایه پذیر: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
- حجم پساب قابل واگذاري: حداکثر 92 ليتر در ثانيه(از سال 1401 تا 1407 از 10 لیتر در ثانیه افزایش می یابد و سپس تا پایان دوره واگذاری با92 لیتر در ثانیه ثابت خواهد بود).
- مشاور سرمایه پذیر: شرکت مهندسی مشاور اقتصادآب مهاب رابین
- دوره احداث تصفیه‌خانه: 2 سال
- دوره تکمیل شبکه جمع‌آوری فاضلاب: 3 سال
- دوره واگذاری امتیاز استفاده از پساب: 15- 25 سال(با ارائه مدل مالی مربوطه)
- راندمان تصفیه: 91 درصد
- جمعیت تحت پوشش: 55 هزارنفر
- محل اجرا: استان خراسان جنوبی، شهرهای فردوس و اسلامیه (یک تصفیه‌خانه برای هر دو شهر)
- اخذ کلیه مجوزهای لازم جهت احداث تاسیسات بعد از خروجی تصفیه خانه از ارگان های ذیربط به عهده سرمایه گذار است.
شرایط سرمایه گذار و سرمایه پذیر در اسناد به طور کامل تشریح شده است.
شرایط کلی و دریافت وتحویل اسناد:
-1 تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی:سرمایه گذاران واجد شرایط می توانند از تاریخ 30/07/98 لغایت پایان وقت اداري18/08/98جهت دریافت اسناد ارزیابی با در دست داشتن نامه اعلام آمادگی جهت سرمایه‌گذاري در طرح به آدرس بیرجند، بلوار شهدای عبادی، روبروی پست برق شرکت آب وفاضلاب شهری استان خراسان جنوبی و یا سایت ملی مناقصات و یا سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی مراجعه نمایند.
-2 محل و زمان تحویل مدارك درخواستی:مهلت تحویل اسناد ارزیابی تکمیل شده، تا ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 10/09/98 و محل تحویل دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی می¬باشد.
3- بدیهی است پس از بررسی مدارك ارزیابی که توسط شرکت کنندگان تکمیل وتحویل می شود، از سرمایه گذاران واجد شرایط جهت مذاکرات قراردادي دعوت بعمل خواهد آمد.
-4 سرمایه پذیر در رد یا قبول پیشنهادات فنی یا مالی سرمایه گذاران در تمام مراحل اختیار تام دارد.
به استناد بند ماده16 قانون برگزاری مناقصات این شرکت از دریافت اسناد ومدارک بعد از زمان تعیین شده معذور می باشد.
هزینه درج آگهی در دو نوبت به عهده سرمایه گذار برنده خواهد بود.
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی: بلوار شهدای عبادی روبروی پست برق 32438764-32438762-056
اسناد ارزیابی در سایت شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت می باشد.
www.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir

شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی
دفتر قراردادهاآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS