بیرجند

عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه جنوب شرقی(حدفاصل خیابان های غفاری تا سمن) ونصب انشعابات فاضلاب در شهر بیرجند

عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه جنوب شرقی(حدفاصل خیابان های غفاری تا سمن) ونصب انشعابات فاضلاب در شهر بیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/08/21
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/28
مهلت ارسال اسناد : 1398/08/21
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/08/21
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/07/23
عنوان روزنامه ها : اطلاعات و خراسان امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای موسوی

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ 23/07/98
شماره 11372
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات شبکه جمع آوری فاضلاب منطقه جنوب شرقی(حدفاصل خیابان های غفاری تا سمن) ونصب انشعابات فاضلاب در شهر بیرجند را با مشخصات زیر ازطریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه
محل اجرا محل تامین اعتبار
مبلغ اولیه برآورد (ریال)
مدت اجرا
رتبه و گواهی موردنیاز
1 عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب بخشی از غفاری شرقی(غفاری تا سمن)حدود 3127 متر لوله گذاری با لوله به قطر200 میلیمتر پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی در نقب و ترانشه ،احداث حدود66 حلقه آدمروی بتنی پیش ساخته،ویدئومتری مسیر اجرا شده طبق نظر دستگاه نظارت و همزمان با اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب نصب 450 رشته انشعاب فاضلاب مربوط به توسعه شبکه شهربیرجند اعتبارات سرمایه ای 13.605.177.254ریال 8 ماه

حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433407-32238166-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 12ظهر روز سه شنبه 21/08/98 می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات روز سه شنبه 21/08/98 ساعت13 عصر در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهدشد.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 70 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- اعتبار این پروژه ازمحل اعتبارات سرمایه ای و در قالب یک پیمان واگذار خواهدشد و پیمانکار برنده می بایست همزمان اجرای شبکه را همراه با نصب انشعابات انجام دهد.
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی دریافت نمائید.
www.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS