بیرجند

عملیات احداث مخزن 1000 مترمکعبی شهر خوسف و ساختمان های جنبی مربوطه

عملیات احداث مخزن 1000 مترمکعبی شهر خوسف و ساختمان های جنبی مربوطه


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/08/12
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/28
مهلت ارسال اسناد : 1398/08/12
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/08/12
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/07/22
عنوان روزنامه ها : اطلاعات و خراسان امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای سالاری

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:22/07/98
شماره 11371
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات احداث مخزن 1000 مترمکعبی شهر خوسف و ساختمان های جنبی مربوطه را با مشخصات زیر ازطریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه
محل اجرا محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء سال1398سازمان برنامه و بودجه
مدت اجرا رتبه و گواهی موردنیاز
1 اجرای عملیات احداث مخزن 1000 مترمکعبی، اجرای لوله گذاری های مربوطه به طول حدود400 متر و احداث 6 باب حوضچه بتنی شیرآلات و اتصالات ،احداث ساختمان کلرزنی ،اجرای عملیات حصار کشی پیرامون سایت مخزن به طول حدود 260 متر و احداث برج نوری به ارتفاع15 متر و سایر موارد مندرج در اسناد مناقصه شهرخوسف اعتبارات عمرانی 23.099.689.779ریال 10ماه

حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات وسایت ستاد مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433406-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 12ظهرروز یکشنبه 12/08/98 می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات روز یکشنبه 12/08/98 ساعت13عصر درمحل اتاق جلسات در سایت ستاد انجام خواهدشد.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 70 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهندشد.
4- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی می باشد.
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهدبود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سایت ستاد ایران دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS