بیرجند

مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی 40% همکف تجاری و6 طبقه مسکونی به سطح اشغال 40% برابرصورتجلسه کمیسیون استان) واقع در بلوار صیاد شیراز

مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی 40% همکف تجاری و6 طبقه مسکونی به سطح اشغال 40% برابرصورتجلسه کمیسیون استان) واقع در بلوار صیاد شیراز


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/08/12
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/28
مهلت ارسال اسناد : 1398/08/12
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/08/12
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/07/21
عنوان روزنامه ها : اطلاعات و آوای خراسان جنوبی و زعفران
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای مرتضوی

وزارت نیرو تاریخ:21/07/98
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی
تجدیدآگهی مزایده عمومی
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی به استناد آئین نامه معاملات داخلی خود به آدرس : بیرجند– بلوار شهدای عبادی-روبروی پست برق در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی 40% همکف تجاری و6 طبقه مسکونی به سطح اشغال 40% برابرصورتجلسه کمیسیون استان) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی وبلوار ناصری واگذاری سازمان ملی زمین ومسکن با قیمت پایه 63.885.000.000ریال(شصت وسه میلیاردوهشتصد هشتاد وپنج میلیون ریال)با شرایط قید شده در اسناد مزایده به صورت اقساطی به فروش میرساند.متقاضیان می¬توانند قیمت پیشنهادی خود را به انضمام ضمانتنامه (2% معادل1.277.700.000ریال) شرکت در مزایده حداکثر تا ساعت 11 ظهر روز یکشنبه12/08/98 به دفترحقوقی،شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی واقع در بیرجند بلوار شهدای عبادی – روبروی پست برق تحویل و یا ازطریق پست پیشتاز ارسال نمایند. شایان ذکر است به پیشنهادات خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 40% مبلغ پیشنهادی به صورت نقدی و الباقی طی اقساط 24 ماهه قابل دریافت می باشد.
 هزینه درج آگهی ها وانتقال سند بعهده برنده مزایده خواهد بود.
 شرایط مندرج در قرارداد واگذاری در سازمان ملی زمین ومسکن عیناً به برنده مزایده منتقل خواهدشد.
 تاریخ بازگشایی پاکات ساعت12 ظهرروز یکشنبه تاریخ12/08/98 خواهد بود .
ضمناً اسناد ودعوتنامه وشرایط شرکت در مزایده ازطریق سایت شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی وسایت ملی مناقصات قابل دریافت است . www.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir

دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS