بیرجند

برونسپاری فعالیتهای دبیرخانه،نظافت،امور دفتری،پشتیبانی،فضای سبز،سرایداری،راننده،اپراتور،و مراقب تاسیسات در ستاد وامور بیرجند(حجمی)

برونسپاری فعالیتهای دبیرخانه،نظافت،امور دفتری،پشتیبانی،فضای سبز،سرایداری،راننده،اپراتور،و مراقب تاسیسات در ستاد وامور بیرجند(حجمی)


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/07/29
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/13
مهلت ارسال اسناد : 1398/07/28
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/07/29
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/07/08
عنوان روزنامه ها : زعفران و بیرجند امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای دزگی

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ: 08/07/98
شماره11370
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری فعالیتهای دبیرخانه،نظافت،امور دفتری،پشتیبانی،فضای سبز،سرایداری،راننده،اپراتور،و مراقب تاسیسات در ستاد وامور بیرجند(حجمی) را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که دارای گواهی تایید صلاحیت از اداره کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی و دارای گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار(الزامی) بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت5 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند:بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:32223120-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:
1- زمان ومحل دریافت اسناد:سایت ملی مناقصات،سایت شرکت آب وفاضلاب استان و5 روز پس ازدرج آگهی مناقصه
2- زمان ومحل تحویل اسناد:یکشنبه تاریخ28/07/98 به دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی بصورت لاک ومهر شده تا ساعت 11 ظهر تحویل نمائید.
3- محل و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: اتاق جلسات روز دوشنبه تاریخ29/07/98 ساعت12 ظهر
4- میزان تضمین شرکت در مناقصه:مبلغ973.486.000ریال که میبایست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه به حساب750700001000222717511001 بانک رسالت در وجه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و براساس فرمت جدید ضمانت فرایند ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود.
5- برآورداولیه مناقصه:19.469.737.226 ریال که از محل اعتبارات جاری- سرمایه ای شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی تامین شده است.
6- اسناد مناقصه ازطریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود. WWW.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS