بیرجند

عملیات مدیریت فشار شبکه توزیع آب شهر بیرجند

عملیات مدیریت فشار شبکه توزیع آب شهر بیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/07/23
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/07/08
مهلت ارسال اسناد : 1398/07/22
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/07/23
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/07/02
عنوان روزنامه ها : مناقصه مزایده- خراسان امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای سالاری

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:02/07/98
شماره 11369
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات مدیریت فشار شبکه توزیع آب شهر بیرجند را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه
محل اجرا
محل تامین اعتبار
مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء سال1398
مدت اجرا
رتبه و گواهی موردنیاز
1 احداث5 باب حوضچه آجری و عملیات نصب شیرهای فشارشکن به قطر150 میلیمتر بر روی خطوط آبدار آزبست موجود به طور کامل در شبکه توزیع آب موجود ،تهیه،حمل و باراندازی ونصب شیرآلات ،اتصالات ومتعلقات مطابق با نقشه های اجرائی پیوست اسناد مناقصه شهربیرجند اعتبارات داخلی 2.820.140.726ریال 3 ماه

حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433406-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 14عصر روز دوشنبه 22/07/98 می باشد و زمان گشایش اسناد ارزیابی و پیشنهادات روز سه شنبه 23/07/98 ساعت10 صبح در محل اتاق جلسات شرکت برگزار خواهدشد.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 70 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات جاری می باشد.
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را از طریق سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی دریافت نمائید.
www.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS