بیرجند

خرید لوله ولوازم نصب انشعابات فاضلاب

خرید لوله ولوازم نصب انشعابات فاضلاب


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/06/25
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/06/10
مهلت ارسال اسناد : 1398/06/24
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/06/25
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/06/05
عنوان روزنامه ها : اطلاعات و خراسان امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای احسانی

"آگهي مناقصه عمومي خرید" تاریخ:05/06/98
شماره 11367
اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، خرید لوله ولوازم نصب انشعابات فاضلاب را با مشخصات پیوست اسناد از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد،تولیدکنندگانی كه تمایل دارند در این مناقصه شرکت نمایند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا تاریخ 10/06/98 جهت دریافت اسناد مناقصه به نشاني: www.Abfa-khj.ir و سایت ملی مناقصات مراجعه نمايند.ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي 32238166--32236618-056 تماس حاصل نمائيد.
لوازم نصب انشعابات فاضلاب شامل(سیفون،زانو،سه راهی،درپوش،انشعابگیر،نوار احتیاط،لوله پولیکا)
توضيحات ضروري:
1- مدت تحويل: كالا از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد 40روز تعيين مي‌گردد.
2- نحوه کنترل کیفی:بازرسی سطح 2و پس از تحويل كالا(انبار امور آبفای بیرجند)و تاييد توسط گروه کنترل کیفیت شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی
3- منبع تامين اعتبار:از محل اعتبـارات طرحهاي جاري – سرمایه ای1398
4- زمان و مكان بازگشـايي پـاكات:روزدوشنبه مورخ25/06/98 ساعت10 صبح درمحل اتاق جلسات شركت آب وفـاضلاب خراسـان جنوبي خواهد بود.
5- زمان تحویل اسناد مناقصه:تاروزیکشنبه مورخ24/06/98 ساعت14 عصر به دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب استان تحویل نمائید.
6- تضمین شرکت درمناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی به مبلغ 433.370.000ریال و یا واریز به شماره حساب شبا بانک رسالت 750700001000222717511001IR در وجه شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی
7- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.
8- حضور يكنفر نماينده از تولید کنندگان و یا اشخاص با معرفي‌نامه كتبي در كميسيون آزاد است.
9- ضمناً اسناد مناقصه از طریق سایت شرکت آب وفاضلاب استان و یا سایت ملی مناقصات قابل دریافت میباشد.
http://iets.mporg.ir
www.abfa-jhj.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS