بیرجند

واگذاری اجاره سالن ورزشی شرکت آب و فاضلاب استان

واگذاری اجاره سالن ورزشی شرکت آب و فاضلاب استان


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/05/20
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/05/05
مهلت ارسال اسناد : 1398/05/20
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/05/20
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/04/30
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- بیرجند امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای دزگی

آگهی مزایده واگذاری سالن ورزشی شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظر دارد تعداد 1باب سالن ورزشی را از طریق برگزاری مزایده بطور مجزا به افراد وشرکتهای واجد شرایط به صورت اجاره واگذار نماید.
متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به آدرس:بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن32235360-056تماس حاصل فرمایند.
مشخصات سالن ورزشی :
1)سوله ورزشی به مساحت1600 مترمربع ضلع جنوب ساختمان ستاد(اداری شرکت)باعرصه واعیان،انشعابات منصوبه(آب،برق،گاز)،کاربری ورزشی- فرهنگی
2 ) با مبلغ پایه ماهیانه9.000.000 ریال
3)مدت اجاره:یکسال کامل شمسی از زمان انعقاد قرارداد خواهدبود.
شرایط مزایده:
1-آخرین مهلت تحویل اسناد شرکت در مزایده روز یکشنبه20/05/98 ساعت 12ظهردبیرخانه شرکت می باشد.
2-زمان بازگشایی اسناد مزایده روز یکشنبه 20/05/98 ساعت13عصردر محل اتاق جلسات شرکت خواهدبود.
3-واریز مبلغ 5% از قیمت پیشنهادی بعنوان سپرده جهت شرکت در مزایده به شماره حساب1027175111نزد بانک رسالت در وجهشرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبیویا چک تضمین شده بانکی.
4-سایر شرایط در اسناد مزایده مندرج می باشد.ارائه تصویر قرارداد اجاره یا بهرهبرداری از اماکن ورزشی بنام شخص شرکت کننده مجوز بهره برداری اماکن ورزشی صادره از اداره کل تربیت بدنی بنام شخص شرکت کننده مدارک تاهل-مدرک کارشناسی-حداقل 25 سال سن-کارت پایان خدمت و...
5-هزینه انتشار آگهی برعهده برنده مزایده خواهد بود.
6-شرکت در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
7-چنانچه برندگان اول،دوم وسوم درمدت مقررحاضربه عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
8- به پیشنهادات مخدوش و مشروط و خارج از زمان مقرر در مزایده ترتیب اثر داده نخواهدشد.
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 32238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS