بیرجند

یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:7740 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری

یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:7740 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/04/26
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/04/18
مهلت ارسال اسناد : 1398/04/26
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/04/26
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/04/12
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- اطلاعات
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکارخانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای مرتضوی

وزارت نیرو تاریخ:12/04/98
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی
آگهی مزایده عمومی(مرحله چهارم)
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی به استناد آئین نامه معاملات داخلی خود به آدرس : بیرجند– بلوار شهدای عبادی-روبروی پست برق در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:7740 مترمربع با کاربری مسکونی وتجاری(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری با قیمت پایه کارشناسی63.855.000.000ریال(شصت و سه میلیارد و هشتصد وپنجاه وپنج میلیون ریال)با شرایط قید شده در اسناد مزایده به صورت نقد و اقساط به فروش میرساند.متقاضیان می¬توانند قیمت پیشنهادی خود را به انضمام ضمانتنامه (5% قیمت پیشنهادی) شرکت در مزایده حداکثر تا ساعت 11 ظهر روز چهارشنبه26/04/98 به دفترقراردادها ،شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی واقع در بیرجند بلوار شهدای عبادی – روبروی پست برق تحویل ویا ازطریق پست پیشتاز ارسال نمایند. شایان ذکر است به پیشنهادات خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
40% مبلغ پیشنهادی به صورت نقدی و الباقیطی اقساط 30 ماهه قابل دریافت می باشد.
 هزینه درج آگهی ها وانتقال سند و سایر هزینه های مربوطه کلاً به عهده برنده مزایده خواهد بود .
تاریخ بازگشایی پاکات ساعت11:30 ظهرروز چهارشنبه تاریخ26/04/98 خواهد بود .
ضمناً اسناد ودعوتنامه وشرایط شرکت در مزایده ازطریق سایت شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی وسایت ملی مناقصات قابل دریافت است . www.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir

دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS