بیرجند

عملیات اجرایی کلکتور 600 میلیمتر شمال شهر و بخشی از باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قاین

عملیات اجرایی کلکتور 600 میلیمتر شمال شهر و بخشی از باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر قاین


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1398/04/15
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1398/04/01
مهلت ارسال اسناد : 1398/04/15
تاریخ بازگشایی پاکات : 1398/04/15
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1398/03/27
عنوان روزنامه ها : مناقصه مزایده- آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای موسوی

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:27/03/98
شماره 11365
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی کلکتور 600میلیمتر شمال شهر و بخشی از باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهرقاین را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) واگذار نماید.

رديف

مشخصات پروژه

محل اجرا
محل تامین اعتبار
مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب سال1398

مدت اجرا
رتبه و گواهی مورد نیاز
1 عملیات اجرائی حدود948 متر لوله گذاری با قطر200 میلیمتر لوله پلی اتیلن کاروگیت در ترانشه و نقب،اجرای حدود 1050 متر لوله گذاری با قطر630 میلیمتر و تهیه و نصب و احداث 55 حلقه آدمروی بتنی وآجری و تهیه لوله پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی به قطر200 میلیمتر به طول948 متر و ویدئومتری طبق نظر مشاور شهرقاین سررسید 1400 27.167.805.541ریال 9 ماه
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستادwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433407-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 10 صبح روز شنبه 15/04/98 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت: www.setadiran.ir امکانپذیر است.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 70 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی سررسید 1400 می باشد.
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS