بیرجند

مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری40% همکف تجاری و40% در 6 طبقه مسکونی(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری

مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری40% همکف تجاری و40% در 6 طبقه مسکونی(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/12/14
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/12/04
مهلت ارسال اسناد : 1397/12/13
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/12/14
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/11/28
عنوان روزنامه ها : خراسان- زعفران
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای مرتضوی

وزارت نیرو تاریخ:28/11/97
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
آگهی مزایده عمومی(مرحله دوم)
شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی به استناد آئین نامه معاملات داخلی خود به آدرس : بیرجند– بلوار شهدای عبادی-روبروی پست برق در نظر دارد ازطریق مزایده عمومی یک قطعه زمین به شماره 406-4 از اراضی پلاک 4323 اصلی از بخش 2 شهر بیرجند به متراژ:83/7926 مترمربع با کاربری40% همکف تجاری و40% در 6 طبقه مسکونی(طبق ضوابط طرح تفصیلی محل) واقع در بلوار صیاد شیرازی- حدفاصل شیرازی و بلوار ناصری با قیمت پایه 53.616.850.000یال(پنجاه وسه میلیارد و ششصد وشانزده میلیون و هشتصد وپنجاه هزار ریال)با شرایط قید شده در اسناد مزایده به فروش میرساند.متقاضیان می¬توانند قیمت پیشنهادی خود را به انضمام ضمانتنامه (5% قیمت پیشنهادی) شرکت در مزایده حداکثر تا پایان وقت اداری روزدوشنبه13/12/97 به دفتر قراردادها ،شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی واقع در بیرجند بلوار شهدای عبادی – روبروی پست برق تحویل ویا ازطریق پست پیشتاز ارسال نمایند. شایان ذکر است به پیشنهادات خارج از مهلت ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 هزینه درج آگهی ها وانتقال سند بعهده برنده مزایده خواهد بود .
 تاریخ بازگشایی پاکات ساعت10 صبح روز سه شنبه تاریخ14/12/97 خواهد بود .
ضمناً اسناد ودعوتنامه وشرایط شرکت در مزایده ازطریق سایت شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی وسایت ملی مناقصات وسایت معاملات آب وفاضلاب کشور قابل دریافت است . www.abfa-khj.ir http://iets.mporg.ir

دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی



آدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست





Power by : RAAKCMS