بیرجند

خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت با متعلقات

خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت با متعلقات


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/12/04
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/11/18
مهلت ارسال اسناد : 1397/12/04
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/12/04
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/11/14
عنوان روزنامه ها : بیرجند امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای موسوی

"آگهي مناقصه عمومي خرید" تاریخ:14/11/97
شماره 11363
اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، خرید لوله پلی اتیلن فاضلابی کاروگیت با متعلقات را با مشخصات زیر را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد،تامین کنندگان و تولیدکنندگانی كه مايلند در این مناقصه شرکت نمایند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا تاریخ18/11/97جهت دریافت اوراق مناقصه به نشاني: www.setadiran.ir مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي 32433406-32236618-056 تماس حاصل نمائيد.
1- لوله فاضلابی پلی اتیلن کاروگیت کوپلردار سایز315 میلیمتر(مواد اولیهPE80-EX3-سختی حلقوی 5/31 کیلونیوتن بر مترمربع)9116INSO
2- لوله فاضلابی پلی اتیلن کاروگیت کوپلردار سایز400 میلیمتر(مواد اولیهPE80-EX3-سختی حلقوی 5/31 کیلونیوتن بر مترمربع) 9116INSO
3- لوله فاضلابی پلی اتیلن کاروگیت کوپلردار سایز600 میلیمتر(مواد اولیهPE80-EX3-سختی حلقوی 5/31 کیلونیوتن بر مترمربع) 9116INSO
4- واشر EPDM سایز 315 میلیمتر استاندارد ملی ایران7491ISIRI
5- واشر EPDM سایز 400 میلیمتر استاندارد ملی ایران7491ISIRI
6- واشر EPDM سایز 600 میلیمتر استاندارد ملی ایران7491ISIRI
توضيحات ضروري:
1- مدت تحويل: كالا از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد 30 روز تعيين مي‌گردد.
2- نحوه کنترل کیفی:پس از تحويل كالا(انبار امور آبفای قاین)و تاييد بازرسی سطح یک توسط شرکت بازرسی کننده مورد تایید کارفرما
3- منبع تامين اعتبار:از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني 1397 اسناد خزانه اسلامی مردادماه1400
4- زمان ومكان بازگشـايي پـاكات:روزشنبه مورخ04/12/97ساعت 12:30ظهردرمحل اتاق جلسات شركت آب وفـاضلاب خراسـان جنوبي خواهد بود.
5- زمان تحویل اسناد مناقصه:تاروزشنبه مورخ04/12/97ساعت12 ظهردر سامانه ستادwww.setadiran.ir بارگذاری نمائید.
6- تضمین شرکت درمناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی ویا واریزبه شماره حساب وجوه سپرده2175162100001 بانک ملی به مبلغ 206.638.000ریال
7- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.
8- حضور يكنفر نماينده از تامین کنندگان و یا اشخاص با معرفي‌نامه كتبي در كميسيون آزاد است.
9- ضمناً اسناد مناقصه ازطریق سامانه ستاد قابل دریافت میباشد.لازم بذکر است اسناد مناقصه فقط از طریق سامانه ستاد به کمیسیون ارسال شود وکلیه مدارک در این سایت بارگذاری شود.(فقط پاکت الف پس از بارگذاری به صورت فیزیکی در مهلت قانونی به کمیسیون ارائه شود).
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS