بیرجند

تجدید نگهداری،بهره برداری و تعمیرات شبکه توزیع آب شهر بیرجند به مدت 2 سال

تجدید نگهداری،بهره برداری و تعمیرات شبکه توزیع آب شهر بیرجند به مدت 2 سال


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/12/04
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/11/18
مهلت ارسال اسناد : 1397/12/04
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/12/04
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/11/14
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- زعفران
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای دوستی

" تجدید آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:14/11/97
شماره11361/2
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد نگهداری،بهره برداری و تعمیرات شبکه توزیع آب شهر بیرجند به مدت 2 سال را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای واجد شرایط که دارای گواهی تایید صلاحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(رتبه آب یا تاسیسات) و اداره کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی و داشتن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار(الزامی) بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت4 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند:بلوارشهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:32234013-32234014-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:
1- زمان و محل دریافت اسناد:سایت ملی مناقصات،سایت شرکت آب وفاضلاب استان و4روز پس از درج آگهی مناقصه
2- زمان ومحل تحویل اسناد: شنبه تاریخ04/12/97 به دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی بصورت لاک ومهر شده تا ساعت 10 صبح تحویل نمائید.
3- محل وزمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: اتاق جلسات روز شنبه تاریخ04/12/97ساعت10:30 صبح خواهد بود.
4- میزان تضمین شرکت درمناقصه:مبلغ685.888.000ریال که میبایست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانکی ویا چک تضمین شده بانکی و یا واریز وجه به حساب 1/2717511/10بانک رسالت در وجه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی براساس فرمت جدید ضمانت فرایند ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود.
5- برآورداولیه مناقصه:22.862.934.678ریالکه ازمحل اعتبارات جاری- سرمایه ای شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی برای 2 سال تامین شده است.
6- اسناد مناقصه ازطریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود. WWW.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS