بیرجند

برونسپاری بهره برداری،نگهداری و راهبری،تاسیسات شبکه جمع آوری و خط انتقال وتصفیه خانه فاضلاب شهربیرجند(به مدت 2 سال)

برونسپاری بهره برداری،نگهداری و راهبری،تاسیسات شبکه جمع آوری و خط انتقال وتصفیه خانه فاضلاب شهربیرجند(به مدت 2 سال)


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/11/15
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/11/06
مهلت ارسال اسناد : 1397/11/14
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/11/15
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/11/01
عنوان روزنامه ها : روزنامه زعفران- آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای احسانی

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:01/11/97
شماره11362
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری بهره برداری،نگهداری و راهبری،تاسیسات شبکه جمع آوری و خط انتقال وتصفیه خانه فاضلاب شهربیرجند(به مدت 2 سال) را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهایی که دارای گواهی تعیین صلاحیت از شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور و گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی در رشته آب یا تاسیسات وتجهیزات و الزاماً دارای گواهی صلاحیت ایمنی بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت4 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند:بلوارشهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:32234013-32238166-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:
1- زمان ومحل دریافت اسناد:سایت ملی مناقصات،سایت شرکت آب وفاضلاب استان و تا 4روز پس از درج آگهی مناقصه
2- زمان ومحل تحویل اسناد:یکشنبه تاریخ14/11/97 به دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی – به نشانی:بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق بصورت لاک و مهر شده تا ساعت 14 عصر تحویل نمائید.
3- محل و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: اتاق جلسات شرکت به آدرس فوق روز دوشنبه در تاریخ15/11/97ساعت10 صبح
4- میزان تضمین شرکت درمناقصه:مبلغ988.750.000 ریال که میبایست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده بانکی و یا واریز به شماره حساب1/2717511/10بانک رسالت در وجه شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی براساس فرمت جدید ضمانت فرایند ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود.
5- برآورداولیه مناقصه:19.775.034.875ریالکه ازمحل اعتبارات منابع داخلی شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی تامین شده است.
6- اسناد مناقصه ازطریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود. WWW.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS