بیرجند

عملیات اجرائی باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فردوس(زون D-2

عملیات اجرائی باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فردوس(زون D-2


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/11/03
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/18
مهلت ارسال اسناد : 1397/11/03
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/11/03
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/10/13
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- زعفران
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای موسوی

" آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:13/10/97
شماره 11360
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی باقیمانده شبکه جمع آوری فاضلاب شهر فردوس(زون D-2)را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

رديف

مشخصات پروژه

محل اجرا
محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب سال1397

مدت اجرا
رتبه و گواهی مورد نیاز
1 تهیه وحمل لوله ولوله گذاری با لوله پلی اتیلن کاروگیت فاضلابی به قطر200 میلیمتر در ترانشه ونقب به طول حدود5399 متر،احداث 91 حلقه آدمروی بتنی وپیش ساخته و5 حلقه آدمروی آجری و ویدئومتری مسیر اجرا شده طبق نظر دستگاه نظارت شهرفردوس اسناد خزانه حداقل 2 ساله 17.027.888.702ریال 8 ماه
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستادwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433407-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 11ظهر روز چهارشنبه 03/11/97 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت: www.setadiran.ir امکانپذیر است.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 70 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی سال97 اسناد خزانه حداقل 2 ساله(کارکرد تا پایان سال مالی97 از محل بند"ب" تبصره 5 بودجه 97 با سررسید 23/04/99 و کارکرد سال مالی 98 اسناد خزانه با سررسید حداقل 2 ساله) می باشد.
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS