بیرجند

عملیات اجرایی پروژه شبکه جمع آوری بخش های باقیمانده نواحی شهرسربیشه(SA-B2،SA-D)

عملیات اجرایی پروژه شبکه جمع آوری بخش های باقیمانده نواحی شهرسربیشه(SA-B2،SA-D)


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/10/19
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/10/04
مهلت ارسال اسناد : 1397/10/18
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/10/19
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/09/29
عنوان روزنامه ها : خراسان امروز- آوای خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای موسوی

" نوبت چهارم آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:29/09/97
شماره 11350/4
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژه عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سربیشه(نواحیSA-D ،SA-B2) را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.

رديف

مشخصات پروژه

محل اجرا
محل تامین اعتبار
مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب سال1397

مدت اجرا
رتبه و گواهی مورد نیاز
1 اجرای حدود 11312 متر لوله گذاری با قطر200 میلیمتر لوله پلی اتیلن کاروگیت در ترانشه ونقب، واحداث 248 حلقه آدمرو بتنی وآجری شهرسربیشه اسناد خزانه یا اوراق مشارکت حداقل 2 ساله 34.655.875.135
ریال 15 ماه
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستادwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433406-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 15عصر روز سه شنبه 18/10/97 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت: www.setadiran.ir امکانپذیر است.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 70 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی سال97 و98 بشرح جدول می باشد.
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS