بیرجند

برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین و خدماتی امورهای نهبندان،سربیشه ،اسدیه وخوسف(منطقه جنوب استان)

برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین و خدماتی امورهای نهبندان،سربیشه ،اسدیه وخوسف(منطقه جنوب استان)


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/10/05
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/09/24
مهلت ارسال اسناد : 1397/10/05
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/10/05
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/09/19
عنوان روزنامه ها : خراسان- بیرجند امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای صادقی

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:19/09/97
شماره11359
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین و خدماتی امورهای نهبندان،سربیشه ،اسدیه وخوسف(منطقه جنوب استان) را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای واجدشرایط که دارای گواهی تایید صلاحیت بهره برداری از شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور(رتبه آب یا تاسیسات) و اداره کل کار،تعاون و رفاه اجتماعی و داشتن گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکار(الزامی) بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع از سایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت4 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند:بلوارشهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:32234013-32234014-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:
1- زمان و محل دریافت اسناد:سایت ملی مناقصات،سایت شرکت آب وفاضلاب استان و4روز پس از درج آگهی مناقصه
2- زمان ومحل تحویل اسناد: چهارشنبه تاریخ05/10/97به دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی بصورت لاک ومهر شده تا ساعت 10 صبح تحویل نمائید.
3- محل وزمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: اتاق جلسات روز چهارشنبه تاریخ05/10/97 ساعت11 ظهر
4- میزان تضمین شرکت درمناقصه:مبلغ199.030.000ریال که میبایست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانکی ویا چک تضمین شده بانکی ویا واریز وجه به حساب 1/2717511/10بانک رسالت دروجه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی براساس فرمت جدید ضمانت فرایند ارجاع کار صادرودر پاکت الف تحویل شود.
5- برآورداولیه مناقصه:6.634.362.000ریالکه ازمحل اعتبارات جاری- سرمایه ای شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی تامین شده است.
6- اسناد مناقصه ازطریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود. WWW.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS