بیرجند

عملیات اجرایی بخشی از خط انتقال آب شهرحاجی آباد

عملیات اجرایی بخشی از خط انتقال آب شهرحاجی آباد


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/07/21
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/07/05
مهلت ارسال اسناد : 1397/07/21
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/07/21
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/06/31
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- اطلاعات
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : 80000 تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای کاظمی

" تجدیدآگهي های مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:31/06/97
شماره 11347/3 و11350/2 و11335/2
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد پروژههای عملیات اجرائی شبکه جمع آوری فاضلاب شهر سربیشه(نواحیSA-D ،SA-B2)و اجرای بخشی از خط انتقال آب شهر حاجی آباد و اجرای خط انتقال رفت به مخزن 2000مترمکعبی شهر خوسف را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه
محل اجرا
محل تامین اعتبار مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه جمع آوری و خطوط انتقال فاضلاب وشبکه توزیع وخطوط انتقال آب سال1397
مدت اجرا
رتبه و گواهی مورد نیاز
1 اجرای حدود 11312 متر لوله گذاری با قطر200 میلیمتر لوله پلی اتیلن کاروگیت در ترانشه ونقب،تهیه ونصب واحداث 248 حلقه آدمرو بتنی وآجری شهرسربیشه اسناد خزانه یا اوراق مشارکت حداقل 2 ساله 34.655.875.135
ریال 15 ماه
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


2 اجرای بخشی از خط انتقال آب از مخزن ،جمع آوری چاه بمرود تا مخزن2000 مترمکعبی شهر حاجی آباد به طول 1600 متر با لولهGRP به قطر250 میلیمتر و فشارکاری 25PN شهرحاجی آباد اسناد خزانه اسلامی حداقل 2 ساله 3.103.145.595
ریال 3 ماه
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی
3 تهیه و تامین ،بارگیری و حمل کلیه مصالح ،لوازم،ابزار و تجهیزات مکانیکی،لوله،شیرآلات ومتعلقات،ماشین آلات و نیروی انسانی لازم جهت عملیات لوله گذاری با لوله PE به قطر250میلیمتر به طول حدود1480متر،لوله گذاری با لوله فولادی به قطر250 میلیمتر به طول40 متر و احداث 3 باب حوضچه بتنی شیرآلات و اتصالات شهرخوسف اسناد خزانه اسلامی حداقل 2 ساله 3.420.816.684
ریال 4 ماه


حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی
از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستادwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433406-32430990-056 تماس حاصل فرمایند.


توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت 10 صبح روز شنبه 21/07/97 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت: www.setadiran.ir امکانپذیر است.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 70 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات عمرانی سال97 بشرح جدول می باشد.
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS