بیرجند

خرید لوله UPVC

خرید لوله UPVC


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/05/28
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/05/13
مهلت ارسال اسناد : 1397/05/28
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/05/28
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/05/08
عنوان روزنامه ها : اطلاعات -خراسان امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای اهتشام

"تجدیدآگهي مناقصه عمومي خرید" تاریخ:08/05/97
شماره 11352/2
اين شركت براساس مفاد قانون برگزاري مناقصات، مصوب 17/11/83 در نظر دارد، لوله UPVC با مشخصات زیر را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد،تامین کنندگان و تولیدکنندگانی كه مايلند در این مناقصه شرکت نمایند با عنايت به توضيحات و مشخصات ذيل‌الذكر مي‌توانند از تاريخ انتشار آگهي حداكثر تا تاریخ13/05/97جهت دریافت اوراق مناقصه به نشاني: www.setadiran.ir مراجعه نمايند. ضمناً جهت كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانيد در ايام هفته و ساعات اداري با شماره تلفنهاي 32433406-32236618-056 تماس حاصل نمائيد.
1- لوله UPVC آبرسانی به قطر اسمی 355mm بامشخصات فنی PN10Bar دارای علامت استاندارد آنتی UV قابل نگهداری در نور مستقیم آفتاب به مدت 3 ماه واستاندارد 2-13361،نوع اتصالات :پوش فیت – دارای لاستیک آب بند از نوع EPDM – مبنای محاسبه طول لوله،طول اسمی می باشد- تولید 3 ماهه اخیر(336 متر)
2- لوله UPVC آبرسانی به قطر اسمی 315mm بامشخصات فنی PN10Bar دارای علامت استاندارد آنتی UV قابل نگهداری در نور مستقیم آفتاب به مدت 3 ماه واستاندارد 2-13361،نوع اتصالات:پوش فیت – دارای لاستیک آب بند از نوع EPDM – مبنای محاسبه طول لوله،طول اسمی می باشد- تولید 3 ماهه اخیر(996متر)
توضيحات ضروري:
1- مدت تحويل: كالا از زمان انعقاد و مبادله قـرارداد 30 روز تعيين مي‌گردد.
2- نحوه کنترل کیفی:پس از تحويل كالا (انبار امور آبفای طبس گلشن)و تاييد بازرسی سطح یک توسط شرکت بازرسی کننده مورد تایید کارفرما
3- منبع تامين اعتبار:از محل اعتبـارات طرحهاي عمراني 1396(اسناد خزانه اسلامی)تاریخ سررسید 06/99
4- زمان و مكان بازگشـايي پـاكات:روزیکشنبه مورخ28/05/97درمحل اتاق جلسات شركت آب وفـاضلاب خراسـان جنوبي خواهد بود.
5- زمان تحویل اسناد مناقصه:تاروزیکشنبه مورخ28/05/97ساعت 11 ظهر در سامانه ستادwww.setadiran.ir بارگذاری نمائید.
6- تضمین شرکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی و یا واریز به شماره حساب وجوه سپرده2175162100001 بانک ملی به مبلغ 122.940.000ریال
7- هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي‌باشد.
8- حضور يكنفر نماينده از تامین کنندگان و یا اشخاص با معرفي‌نامه كتبي در كميسيون آزاد است.
9- ضمناً اسناد مناقصه ازطریق سامانه ستاد قابل دریافت میباشد.لازم بذکر است اسناد مناقصه فقط از طریق سامانه ستاد به کمیسیون ارسال شود و کلیه مدارک در این سایت بارگذاری شود.
www.setadiran.ir


دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS