بیرجند

عملیات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری یک شهر فردوس

عملیات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری یک شهر فردوس


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/05/28
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/05/13
مهلت ارسال اسناد : 1397/05/28
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/05/28
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/05/08
عنوان روزنامه ها : اطلاعات -خراسان امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : 80000 تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای کاظمی

"نوبت سوم آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:08/05/97
شماره11343/3
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه آبرسانی به منطقه فشاری یک شهر فردوس را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه
محل اجرا
دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء خطوط انتقال آب سال1397
مدت اجرا
رتبه و گواهی مورد نیاز
1 تهیه ،حمل ونصب لوله،اتصالات وشیرآلات مورد نیاز وعملیات لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به قطر315 میلیمتر به طول تقریبی1500 متر- اجرای 4 باب حوضچه آجری شهر فردوس معاونت مهندسی وتوسعه 4.737.680.145
ریال 4ماه
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستادwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32435146-32433406-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت12ظهر روز یکشنبه 28/05/97 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت: www.setadiran.ir امکانپذیر است.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- اعتبار این پروژه مبلغ 3080 میلیون از اعتبارات(180 ملی سررسید08/98 مبلغ600 میلیون)(180 استانی سررسید04/98 مبلغ720 میلیون )(ماده10 و12 بحران سررسید 06/99 مبلغ760 میلیون)مابقی از محل اعتبارات عمرانی سال97 خواهد بود.
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را فقط ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS