بیرجند

انجام خدمات برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرهای نهبندان وشوسف

انجام خدمات برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرهای نهبندان وشوسف


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/04/09
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/03/24
مهلت ارسال اسناد : 1397/04/09
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/04/09
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/03/20
عنوان روزنامه ها : بیرجند امروز- مناقصه مزایده
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : 70000 تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای خزاعی

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:20/03/97
شماره11348
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری فعالیتهای بهره برداری و مشترکین واداری شهرهای نهبندان وشوسف را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی صلاحیت از شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور در زمینه بهره برداری از تاسیسات آب وفاضلاب و یا داشتن صلاحیت سازمان کار،رفاه وتامین اجتماعی و داشتن گواهی صلاحیت ایمنی(الزامی) بوده وهمچنین گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع ازسایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت4 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند:بلوارشهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:32901385-32234014-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:
1- زمان ومحل دریافت اسناد:سایت ملی مناقصات،سایت شرکت آب وفاضلاب استان و4 روز پس ازدرج آگهی مناقصه
2- زمان ومحل تحویل اسناد: شنبه تاریخ09/04/1397به دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی بصورت لاک ومهر شده تا ساعت 10 صبح تحویل نمائید.
3- محل و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: اتاق جلسات روز شنبه تاریخ09/04/1397ساعت11 ظهر
4- میزان تضمین شرکت درمناقصه:مبلغ128.560.000ریال که میبایست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانکی ویا واریز وجه به حساب750700001000222717511001 باتک رسالت دروجه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و براساس فرمت جدید ضمانت فرایند ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود.
5- برآورداولیه مناقصه:2.571.260.000ریال که ازمحل اعتبارات جاری- سرمایه ای شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی تامین شده است.
6- اسناد مناقصه ازطریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود. WWW.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS