بیرجند

عملیات اجرایی آبرسانی به شهرک مشاغل (صنوف) بیرجند

عملیات اجرایی آبرسانی به شهرک مشاغل (صنوف) بیرجند


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/03/27
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/03/12
مهلت ارسال اسناد : 1397/03/27
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/03/27
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/03/08
عنوان روزنامه ها : اطلاعات- خراسان جنوبی
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای کاظمی

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:08/03/97
شماره11346
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی آبرسانی به شهرک مشاغل (صنوف)بیرجند را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه
محل اجرا
دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء ابنیه وخطوط انتقال وشبکه توزیع آب سال1397
مدت اجرا
رتبه و گواهی مورد نیاز
1 اجرای طرح آبرسانی به شهرک صنوف(مشاغل)شهر بیرجند وشبکه اصلی آن با خط 400 و315 میلیمتر چدن داکتیل و پلی اتیلن به طول مجموع 4 کیلومتر واحداث شبکه داخلی اصلی مجتمع با اقطار 200و160و110 میلیمتر پلی اتیلن به طول مجموع 1880 متر،نصب اتصالات وشیرآلات واجرای حوضچه های شیرآلات، تجهیز و برچیدن کارگاه شهر بیرجند معاونت مهندسی وتوسعه 22.639.795.765
ریال 7 ماه
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 4 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستادwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32433406-32432645-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت12ظهرروز یکشنبه27/03/97 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت: www.setadiran.ir امکانپذیر است.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 70 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- اعتبار این پروژه از محل اعتبارات سال96و97 (عمرانی- جاری) و تخصیص در سال96 (400 میلیون تومان) می باشد.
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS