بیرجند

انجام خدمات برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرهای سرایان،آیسک وسه قلعه

انجام خدمات برونسپاری فعالیتهای بهره برداری،مشترکین واداری شهرهای سرایان،آیسک وسه قلعه


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/03/20
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1397/02/29
مهلت ارسال اسناد : 1397/03/19
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/03/20
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1397/02/25
عنوان روزنامه ها : آوای خراسان جنوبی- اطلاعات
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : 70000 تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای خزاعی

"آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای" تاریخ:25/02/97
شماره11342
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی در نظر دارد برونسپاری فعالیتهای بهره برداری و مشترکین واداری شهرهای سرایان،آیسک وسه قلعه را به پیمان واگذارنماید. لذا از کلیه شرکتهای خدماتی که دارای گواهی تعیین صلاحیت از سازمان کار،رفاه وتامین اجتماعی و داشتن گواهی صلاحیت ایمنی(الزامی) بوده ،دعوت می شود جهت تهیه اسناد مناقصه و اطلاع ازسایر شرایط مناقصه از تاریخ درج آگهی به مدت4 روز به سایت ملی مناقصات و سایت شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی و همچنین دفتر قراردادها شرکت واقع در بیرجند:بلوارشهدای عبادی- روبروی پست برق مراجعه و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن:32901385-32234014-056 تماس حاصل فرمایید.
توضیحات ضروری:
1- زمان ومحل دریافت اسناد:سایت ملی مناقصات،سایت شرکت آب وفاضلاب استان و4 روز پس ازدرج آگهی مناقصه
2- زمان ومحل تحویل اسناد: شنبه تاریخ19/03/1397به دبیرخانه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی بصورت لاک ومهر شده تا ساعت 14 عصر تحویل نمائید.
3- محل و زمان بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت: اتاق جلسات روز یکشنبه تاریخ20/03/1397ساعت11 ظهر
4- میزان تضمین شرکت درمناقصه:مبلغ127.690.000ریال که میبایست صرفاً بصورت ضمانتنامه بانکی ویا واریز وجه به حساب750700001000222717511001 باتک رسالت دروجه شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و براساس فرمت جدید ضمانت فرایند ارجاع کار صادر و در پاکت الف تحویل شود.
5- برآورداولیه مناقصه:2.553.800.000ریال که ازمحل اعتبارات جاری- سرمایه ای شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی تامین شده است.
6- اسناد مناقصه ازطریق سایت آب وفاضلاب خراسان جنوبی و سایت ملی مناقصات قابل دریافت خواهد بود. WWW.abfa-khj.ir
http://iets.mporg.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


دانلود فایل پیوست

Power by : RAAKCMS