بیرجند

عملیات اجرایی بخشی از شبکه توزیع آب شهر طبس گلشن

عملیات اجرایی بخشی از شبکه توزیع آب شهر طبس گلشن


وضعیت : جاری
تاریخ مناقصه : 1397/01/19
کد الکترونیکی سند : 19
منتشرکننده : دفتر قراردادها- شرکت آب و فاضلاب شهری
مهلت دریافت اسناد : 1396/12/29
مهلت ارسال اسناد : 1397/01/18
تاریخ بازگشایی پاکات : 1397/01/19
این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود
تاریخ نشر در روزنامه : 1396/12/24
عنوان روزنامه ها : اطلاعات -خراسان امروز
هزینه دریافت دستی سند : تومان
هزینه اینترنتی سند : تومان
مسئول اداری مناقصه : سرکار خانم طاهری
مسئول فنی مناقصه: : آقای مهندس کاظمی

"آگهي مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی" تاریخ:24/12/96
شماره11338
شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد عملیات اجرائی پروژه اصلاح شبکه توزیع آب شهر طبس گلشن را با مشخصات زیر از طریق مناقصه براساس قانون برگزاری مناقصات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.

رديف
مشخصات پروژه
محل اجرا
دستگاه نظارت مبلغ اولیه برآورد براساس فهرست بهاء شبکه توزیع آب سال1396
مدت اجرا رتبه و گواهی مورد نیاز
1 اجرای لوله گذاری با لوله پلی اتیلن به اقطار 75و90 و110میلیمتر به طول تقریبی3365متر،ولوله گذاری با لوله پلی اتیلن به اقطار160و250و315میلیمتر به طول تقریبی1100متر،تهیه وحمل ونصب ،اتصالات،ومتعلقات وشیرآلات مطابق با نقشه های اجرائی شهر طبس گلشن معاونت مهندسی وتوسعه 3.709.763.054
ریال 4 ماه
حداقل پایه5 آب و گواهی صلاحیت ایمنی


از کلیه پیمانکاران واجد شرایط دعوت می¬شود جهت اعلام آمادگی وکسب اطلاعات بیشتر و دریافت اسناد و دعوتنامه حداکثر به مدت 5 روز پس ازتاریخ انتشار آگهی به سایت ستادwww.setadiran.ir مراجعه نمایند. شایان ذکر است اعلام پاسخ به فراخوان هیچ¬گونه حقی برای پیشنهاددهندگان ایجاد نمی¬نماید و دستگاه مناقصه¬گذار وفق ضوابط و مقررات نسبت به دعوت از مناقصه گران اقدام خواهد نمود.پیمانکاران جهت کسب اطلاعات بیشتر می¬توانند با شماره تلفن های 32435146-32433406-056 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات ضروری:
1- مهلت تحویل:آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی و دعوتنامه ساعت17 روز شنبه18/01/97 می باشد و ارسال مدارک و اسناد فقط از طریق سایت: www.setadiran.ir امکانپذیر است.
2- پیمانکاران حقوقی دارای رتبه 5 یا بالاتر در رشته آب از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
3- پیمانکارانی که بالای 65 امتیاز را براساس آیتم های ارزیابی کسب نمایند وارد پروسه پیشنهاد قیمت خواهند شد.
4- اعتبار این پروژه از محل اوراق مشارکت خواهد بود.
5- این مناقصه با لحاظ بخشنامه تعیین دامنه پیشنهادی قیمت متناسب خواهد بود.
6- ارائه گواهی صلاحیت ایمنی در این مناقصه اجباری و الزامی می باشد.
7- لطفاً اسناد مناقصه را فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) دریافت نمائید.
www.setadiran.ir
دفتر قراردادها
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبیآدرس : بیرجند- بلوار شهدای عبادی- روبروی پست برق- شرکت آب و فاضلاب شهری
تلفن : 05632238167     فاکس : 05632238167


Power by : RAAKCMS